El Pla de Mallorca: Didàctica per a l’estudi de la Comarca – Antoni Ballester i altres

Estat: Molt Bé12634

Làmines i fotografies en b/n.

El llibre va adreçat al cicle superior de primària i als dos cursos inicials de secundària

Edita: Govern Balear. Palma. 1994

Preu: 32,85 €

COMPRAR