Bolletí de la Societat Arqueòlogica Lul.liana 51 – VV.AA.

Estat: Molt Bé

Revista d’Estudis Històrics. Any CXI. N.º 849. Tom LI

Fotografies i làmines en b/n

Muchos trabajos y colaboraciones cada uno en la lengua del autor:castellano y català

Edita: Societat Arqueològica Lul·liana

Precio: 37,85 €                   COMPRAR